W CO WIERZYMY?

Biblia

Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym, nieomylnym, natchnionym i objawionym przez Boga. Stanowi ono najwyższy i ostateczny autorytet w sprawach życia, wiary i moralności (2 Tym 3:16, Rz. 15:4, 2P 1:21)

Bóg

Wierzymy w jedynego, osobowego Boga, Stworzyciela świata duchowego i fizycznego, doskonałego w swoich atrybutach, wiecznego, bez początku i bez końca, istniejącego w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. (Mat 28:19, 2 Kor 13:13)

Człowiek

Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga i na podobieństwo Boże (1 Mojż 1:26-27). Wyznajemy, że wraz z upadkiem Adama, cała ludzkość upadła w grzech, przez co nastąpiło zerwanie więzi ze Stwórca (Rz 3:23, Rz 6:23, Iz 59:1-2)

Łaska

Wierzymy, że człowiek zostaje zbawiony nie przez własne zasługi lecz wyłącznie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła dokonanego przez Niego na krzyżu (Ef 2:8-10, Dz 4:12, Rz 10:9) a jego odrodzenie następuje w rezultacie działania Ducha Świętego. Zamieszkanie Ducha Świętego w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, świadectwa oraz pracy dla Pana Jezusa Chrystusa.

Kościół

Wierzymy, że Kościół Chrystusowy tworzą wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa, to jest ci, dla których Jezus Chrystus jest osobistym Panem i Zbawicielem (2 Tym 2:19, 1 Jan 5:10-13). Wyznajemy, że Głową i fundamentem Kościoła jest sam Jezus Chrystus (Ef 1:22, Ef 2:20)