Regulamin zlotu Woodstock Rally 2017

Regulamin zlotu motocyklowego Woodstck Rally 2017

 

 1. Organizatorem zlotu motocyklowego Woodstock Rally 2107 jest Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges Poland
 2. W zlocie może brać udział każda osoba posiadająca motocykl bądź jest pasażerem na podstawie wejściówki upoważniającej do wejścia na zlot
 3. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznaniem się z regulaminem zlotu oraz przestrzegania go
 4. Uczestnik zlotu ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania i podporządkowania się poleceniom służb informacyjnych wyznaczonych przez organizatora
 5. Zlot motocyklowy jest imprezą zamkniętą i prawo do przebywania mają osoby posiadające identyfikator lub zaproszenie wydane przez Organziatora
 6. Uczestnik zlotu ma obowiązek noszenia identyfikator na widocznym miejscu przez cały okres trwania zlotu
 7. Zabrania się wnoszenia na teren zlotu żadnych opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego
 8. Na zlocie obowiązuje zakaz używania „otwartego” ognia (ogniska, butle gazowe, grille) oraz zakaz wnoszenia i przechowywania materiałów pirotechnicznych
 9. Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie zlotu obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji, które wkraczają w sferę wolności osobistej.
 10. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora.
 11. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz parkowania pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, polach namiotowych, drogach przeciwpożarowych oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez służby organizatora imprezy.
 12. Parkowanie pojazdów na terenie zlotu możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez organizatora
 13. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie zlotu podlega karze na zasadach ogólnych.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody w stosunku do uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu imprezy
 15. Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia terenu Festiwalu

 

Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach ogłoszeń na terenie zlotu, informacji w publikacjach zlotowych, oraz na oficjalnych ogólnodostępnych stronach internetowych CKM Boanerges. Przebywanie na terenie zlotu jest jednoznaczne z jego akceptacją.